โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปภัมภ์ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > รางวัลเกียรติยศ
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

เกียรติประวัติของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 


ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ครู

 1. นางดวงเนตร  อังกุรวิโรจน์
 2. นางสุพิชญา  บุญพบ
 3. นายศุภชัย  ไพศาลวัน
 4. นางสาวดาวเรือง ศิลทอง
 5. นายกฤษดา  รุ่งเรือง
 6. นายนพพล  ทองดี
 7. นายประทีบ  ดวงเพียอ้ม
 8. นายสมพิท  มั่นคง
 9. น.ส.นนทวรรณ  ทองอร่าม
 10. นางสาวปรานอม  แสงนิล
 11. นางภวิกา  จันทร์เพชร    

ครูผู้สอนดีเด่น

 

 

 

 

หนึ่งแสนครูดี
หนึ่งแสนครูดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

 

 

คุรุสภา
คุรุสภา

นักเรียน
เด็กหญิงรัฐนันท์  รอดเมื่อ

 

นักเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมตอนต้น

 

กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวอมรรัตน์  สุนิกุล

นักเรียนรางวัลพระราชทาน ชมเชยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนระดับเขตพื้นที่
นางสาวหัทยา  นกขุนทอง
นางสาวหทัยรัตน์  นกขุนทอง
นายคเชน  วิเศษโยธา
นายคณธร  อ้องาม
นายนพดล  เชียงกา

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการแสดงตลก  ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  ๖๕  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

นางสาวเหมือนฝัน  เฉลาหอม

เกียรติบัตรระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล  ประเภทหญิง  ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  ๖๕  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

เด็กชายสุทิน  เทนา
เด็กชายสมปอง  กลอนประดิษฐ์

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน  ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

นางสาวเจนจิรา  ยางทัด
นางสาวสุนีย์  มังสา
นายพิพัฒน์  คำคลี

 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ  ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

เด็กชายวีระพัฒน์  แพงเที่ยง
เด็กชายรุ่งโรจน์  สุขประเสิฐ

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกลระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

นางสาวสุนิตา  ศรีจันทร์เคน
นางสาวปานตะวัน  ดีแพง
นายนัฐพงษ์  บุญฤทธิ์

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนแก้วระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

เด็กหญิงอริสรา  เกิดพร้อมพันธ์
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทองประหลาด
เด็กชายธีรวุฒิ  ปุยะพันธ์

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

นางสาวขนิษฐา  แฉล้มนงนุช
นายสุรชัย  พวงทอง
นายวรากรณ์  แพงเที่ยง

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

เด็กชายวงศธร  กุลหงส์
เด็กชายทักษิน  ชื่นชม
เด็กหญิงกุลนิดา  คงเปรม

 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

นางสาวศิวพร  พวงทอง

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

นางสาวอมรรัตน์  ดอกขจร
นางสาวสุจิน  อุ้ยฟัก
นางสาววราภรณ์  จุลเดช

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  กิจกรรมการการแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่๖๕ ปีการศึกษา๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

เด็กชายนครินทร์ ถาวรไพบูลย์เจริญ

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  กิจกรรมการแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

เด็กหญิงแสงเดือน  ศรีมนตรี
เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณศรี
เด็กหญิงศิริลักษณ์  บริรักษ์
เด็กหญิงศิริลดา  ชิพานิช
เด็กหญิงวรรณา  แซ่ล้อ
เด็กหญิงลูกปัด  โคตะคาร
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  อยู่สถิต
เด็กหญิงรัตน์ลดา  ศาสตร์เวช
เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทรชิต

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  กิจกรรมการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

นางสาวโชติรส  พุมมา
นางสาวสุรีย์  มหาโชติ
นางสาวสุพัตรา  วิถี

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  กิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

นางสาวลัลนา  จบไพร

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรมการ    แข่งขันวาดภาพลายเส้น  ระดับชั้น       ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๕ปีการศึกษา  ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘

 

หน้าถัดไป

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน
ทักษะงานทักษะชีวิต