โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปภัมภ์ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

 คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงบประมาณและบุคคล

1.รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

2.หัวหน้างานนโยบายและแผน

3.หัวหน้างานบัญชี

4.หัวหน้างานการเงิน

5.หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

6.หัวหน้างานกิจกรรมออมทรัพย์

7.หัวหน้างานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

8.หัวหน้างานสำนักงานบริหารงบประมาณและบุคคล

ประธานกรรมการ

กรรมการ   

กรรมการ   

กรรมการ   

กรรมการ   

กรรมการ        

กรรมการ                     

กรรมการ   

กรรมการและเลขานุการ

 

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน
ทักษะงานทักษะชีวิต