โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปภัมภ์ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มงานบริหารวิชาการ
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

 คณะกรรมกลุ่มงานบริหารฝ่ายวิชาการ

 

1.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการประธานกรรมการ

2.หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา       

3.หัวหน้างานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน 

4.หัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียน 

5.หัวหน้างานวิจัยการศึกษา   

6.หัวหน้างานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

7.หัวหน้างานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้        

8.หัวหน้างานแนะแนว                         

9. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ

10.หัวหน้างานสำนักงานฝ่ายวิชาการ 

ประธานกรรมการ

กรรมการ   

กรรมการ   

กรรมการ   

กรรมการ   

กรรมการ   

กรรมการ        

กรรมการ                     

กรรมการ   

กรรมการและเลขานุการ

 

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน
ทักษะงานทักษะชีวิต