โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปภัมภ์ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

 คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

2. หัวหน้างานธุรการ

3. หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ

4. หัวหน้างานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

5. หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

6. หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

7. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

8. หัวหน้างานยานพาหนะ

9. หัวหน้างานสวัสดิการ

10. หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

11. หัวหน้างานประสานงานศิษย์เก่า

12. หัวหน้างานสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป

ประธานกรรมการ

กรรมการ   

กรรมการ   

กรรมการ        

กรรมการ                     

กรรมการ   

กรรมการ   

กรรมการ   

กรรมการ   

กรรมการ   

กรรมการ   

กรรมการและเลขานุการ

 

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน
ทักษะงานทักษะชีวิต