โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปภัมภ์ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
ติดต่อโรงเรียน

  วิสัยทัศน์  

ภายในปี พ.ศ. 2562 มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมคุณธรรมนำปัญญา สืบสานความเป็นไทย
สุนทรีด้วยศิลปะพัฒนากีฬาและทักษะอาชีพ มีส่วนร่วมกับชุมชน ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันประชาคมอาเซียน

     

 

  พันธกิจ  
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
 2. ส่งเสริมนักเรียนให้ มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 3. สืบสานและอนุรักษ์ความเป็นไทย
 4. ส่งเสริมด้านศิลปะพัฒนาด้านกีฬาและทักษะอาชีพ
 5. ร่วมมือกับชุมชนในการบริหารจัดการ
 6. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
 7. มีความรู้ก้าวทันประชาคมอาเซียน
     

 

 

  เป้าประสงค์  
 1. ครูและนักเรียนมีมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 3. นักเรียนอนุรักษ์และสืบสานความเป็นไทย
 4. นักเรียนมีทักษะด้านศิลปะกีฬาและทักษะอาชีพ เรียนรู้อย่างมีความสุข
 5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 6. ครูและนักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 7. ครูและนักเรียนมีความรู้ก้าวทันประชาคมอาเซียน
     
ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน
ทักษะงานทักษะชีวิต