คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > รางวัลเกียรติยศ
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ระดับสถานศึกษา

- ปี 2563 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต ITA Online ระดับ A

 

- ปี 2561 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร

สถานศึกษาสีขาว หน่วยงานที่มอบ : กระทรวงศึกษาธิการ

 

- ปี 2561 ผ่านการพิจารณาให้เป็น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว และได้ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2561

 

- ปี 2559 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทองสถานศึกษาสีขาว

หน่วยงานที่มอบ : กระทรวงศึกษาธิการ

 

- ปี 2559 โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่มอบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 

- ปี 2558 เด็กหญิงรัฐนันท์ รอดเมื่อ นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับ ม.ต้น

- ปี 2558 นางสาวอมรรัตน์  สุนิกุล นักเรียนรางวัลพระราชทาน ชมเชยระดับม.ปลาย

หน่วยงานที่มอบ : กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

- ปี 2558 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินสถานศึกษาสีขาว

หน่วยงานที่มอบ : กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

- ปี 2558 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”

หน่วยงานที่มอบ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 

- ปี 2555 ต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนดีประจำอำเภอ

โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ กำหนดเข้ารับการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมี นายสมพิศ ศุภพงษ์ ผู้อำนวยการ สพม.๑ เป็นประธานการประเมินฯ คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนกลาง ได้แก่ น.ส.สิริมา หมอนไหม และ นางมัลลวีร์ รอชโฟล
Roving Team ได้แก่ นายมาโนช จันทร์แจ่ม ผอ.กลุ่มนิเทศฯสพป.ราชบุรี เขต ๑
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ผอ.โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

คณะกรรมการสังกัด สพม.๘ ประกอบด้วย นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการ สพม.๘ นายจิรวัฒน์ ขวัญช่วย รองผู้อำนวยการ สพม.๘ นายพรสมบัติ คำตรง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม. ๘ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๘ และ น.ส.อารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สพม.๘

หน่วยงานที่มอบ : กระทรวงศึกษาธิการ

 


ผลงานรางวัล ปีการศึกษา 2563

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคจังหวัด

- การแข่งขันกีฬาวเปตองคู่หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

วันที่ 17-20 กันยายน 63

สำนักงานท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดราชบุรี

ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคจังหวัด

- การแข่งขันกีฬาวเปตองทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

วันที่ 17-20 กันยายน 63

สำนักงานท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดราชบุรี

ส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคจังหวัด

- การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

วันที่ 17-20 กันยายน 63

สำนักงานท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดราชบุรี

ระดับจังหวัด

- การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

วันที่ 25-29 กรกฎาคม 63

สำนักงานท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดราชบุรี

ระดับจังหวัด

- การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

วันที่ 25-29 กรกฎาคม 63

สำนักงานท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดราชบุรี

ระดับจังหวัด

- การแข่งขันกีฬาเปตองหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

วันที่ 25-29 กรกฎาคม 63

สำนักงานท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดราชบุรี

หน้าถัดไป

 

ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ดาวโหลดเอกสาร