คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก >กลุ่มงานแนะแนว
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

งานแนะแนว

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานแนะแนว

     

 

 
 
งานทุนการศึกษา  

- ทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ยากจนในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๒ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๐๐๐  บาท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑. นางสาวอชิรญา  ซิ้มรักษา ชั้น ม.๔     จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๒. นางสาวนิรชา   เนียมทอง ชั้น ม.๕      จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท

 
- ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่มีความประพฤติดี จำนวน ๑๖ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๐๐๐  บาท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
   
ทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี    
เด็กหญิงกานต์มณี นนธิบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
เด็กชายธัญเทพ   จันสืบแถว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
เด็กหญิงพัชริดา  แซ่จิว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓
เด็กหญิงวราพร    ชานอก   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
เด็กชายนคร  เส้งสุย   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
เด็กชายณัฐนนท์   มูลมณี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓
นางสาวโสรญา  ฟักโต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
นายวิวัฒน์    มั่นคง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒
นางสาวธิดารัตน์   ยอดครู  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓
นางสาวดวงกมล   ทับอ๋อย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
นางสาวสุภาพร    ยอดนิล  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒
   
ทุนนักเรียนที่มีความประพฤติดี    
เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวงาม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑
เด็กหญิงอินทุกาต์  สาระ     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒
เด็กหญิงน้ำฝน    รุ่งสว่าง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓
นางสาวอมรรัตน์ ใจเย็น   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑
นางสาวนิรชา   เนียมทอง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒
   

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร