คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก >กลุ่มงานแนะแนว
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

งานแนะแนว

หัวหน้างานแนะแนว

 

 
 

นางประภาวัลย์ ชีพทรงสุข

ตำแหน่ง ครู คศ.1

หัวหน้างานแนะแนว

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานแนะแนว

     

หนังสือขอความอนุเคราะห์

สนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน

 
 
งานทุนการศึกษา  
ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่มีความประพฤติดี จำนวน ๑๖ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๐๐๐  บาท ประจำปีการศึกษา 2563
   
ทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี    
เด็กหญิงกานต์มณี นนธิบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
เด็กชายธัญเทพ   จันสืบแถว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
เด็กหญิงพัชริดา  แซ่จิว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓
เด็กหญิงวราพร    ชานอก   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
เด็กชายนคร  เส้งสุย   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
เด็กชายณัฐนนท์   มูลมณี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓
นางสาวโสรญา  ฟักโต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
นายวิวัฒน์    มั่นคง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒
นางสาวธิดารัตน์   ยอดครู  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓
นางสาวดวงกมล   ทับอ๋อย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
นางสาวสุภาพร    ยอดนิล  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒
   
ทุนนักเรียนที่มีความประพฤติดี    
เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวงาม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑
เด็กหญิงอินทุกาต์  สาระ     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒
เด็กหญิงน้ำฝน    รุ่งสว่าง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓
นางสาวอมรรัตน์ ใจเย็น   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑
นางสาวนิรชา   เนียมทอง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒
   

 

 

ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร