-
คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > คณะกรรมการสถานศึกษา
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
 
1. นายวิบูลย์ ลาภทวีสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

2. นายธวัชชัย มีหรอ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3. นางสมนึก แสงอ่อน ผู้แทนครู กรรมการ
4. นายปรีชา ขันทองดี ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ ตันงามตรง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
6. นายอาทิตย์ เซี่ยงเซี๊ยว ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
7. พระพิพัฒน์ อุตตโร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น กรรมการ
8. นายประทีป ธรรมประเสริฐ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น กรรมการ
9. นายนุกูล  ลิ้มติ้ว   ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10. นางจันทิมา เศรษฐศักดาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. นายตะวัน เดชมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12. นายนพรุจ อยู่เย็น ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. นายสุรสิทธิ์ ว่องรัตนศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14. นายพอเจตน์ ศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15. ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
     
     

 

 

 

**ข้อมูล ณวันที่ 10 สิงหาคม 2564

ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร