-
คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > คณะกรรมการสถานศึกษา
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

  คณะกรรมการสถานศึกษา  
 
1. นายประกอบ จินจิวดา  

ประธานกรรมการ

2. ร.ต.ต.สุนทร     ธรรมประเสริฐ     ผู้แทนศาสนา ๑
3.นายมาก         แซ่คู   ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒
4.นายกิมเม้ง      โชติอตินันตชัย     ผู้แทนผู้ปกครอง
5.นายสันติ         ริ้มพิบูลย์   ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓
6.นางสมนึก       แสงอ่อน   ผู้แทนครู
7.นางสุวณี         จงนวกิจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ ๔
8.ด.ต.รณฤทธิ์     ตาเสน    ผู้แทนศิษย์เก่า
9.นายธรรมนูญ  สินทรัพย์บวร      ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕
10.กำนันอาทิตย์    เซี่ยงเซี้ยว   ผู้ทรงคุณวุฒิ ๖
11.นายเจษฎา      สุทธิศาสนกุล   ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น
12.นายตะวัน        เดชมาก   ผู้ทรงคุณวุฒิ ๗
13.ผู้ใหญ่ศิริลักษณ์    ตันงามตรง   ผู้แทนองค์กรชุมชน
14.พระอาจารย์ธงชัย สมาจาโร   ผู้แทนศาสนา ๒
15.นายสรายุทธ     ลิบไพรวัลย์   กรรมการและเลขานุการ
16.ผอ.ปรีชา         สุคนธมาน   ที่ปรึกษา
17.นายธนพล       ถาวรชัยโชค   ที่ปรึกษา
18.กำนันวินัย       จันทนะโสตถิ์   ที่ปรึกษา
19.นายนุกูล         ลิ้มติ้ว   ที่ปรึกษา
20.นายนพรุจ        อยู่เย็น   ที่ปรึกษา
21.นายนภดล       ปิ่นแก้ว   ที่ปรึกษา
22.พ.ต.อ.บัณฑิต   ม่วงสุขำ   ที่ปรึกษา
     
     
**ข้อมูล ณวันที่ 23 เมษายน 2563    

 

 

 

ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ดาวโหลดเอกสาร