คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > ข้อมูลครูและบุคคลากรทางการศึกษา
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

ที่

ตำแหน่ง

เพศ

รวม

หญิง

ชาย

ข้าราชการครู

1.

ผู้อำนวยการ

-

1

1

2.

รองผู้อำนวยการ

-

-

-

3.

ครู คศ.3

-

1

1

4.

ครู คศ.2

9

4

11

5.

ครู คศ.1

14

2

18

รวม

23

8

31

บุคลากรทางการศึกษาอื่น

1.

พนักงานราชการ

-

-

0

2.

ครูอัตราจ้าง

2

1

3

3.

ครูชาวต่างชาติ

-

-

-

4.

นักการ

-

2

2

5.

เจ้าหน้าที่ธุรการ

-

1

1

รวม

2

4

6

รวมทั้งสิ้น

25

12

37

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 17 กันยายน 2564

 

 

       
นายคม พิริยวุฒิกรอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายศุภชัย ไพศาลวัน นางสมนึก แสงอ่อน นางพัชรี ตีเงิน นายเกษม ธนมาก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวปรานอม แสงนิล

นางภวิกา จันทร์เพชร

นางศิริอร  ฮ้อจงเจริญ

นางสาวเสาวนีย์

ศรีบรรพต

ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.2

นางสาวนงลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง

นางวรรณา จึงสุทธิวงษ์

นายธิวากร บุญเวิน

นางสาวชนิดา

 จำปาอ่อน

ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.2

นางสาวสุนารี ศรีบุญ

นายบารเมษฐ์ พรรณขาม

นางสาวธิติมา แท่นเครือ นางเสาวนีย์ แตงจันทึก
ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.1 ครู คศ.1

นายณัฏฐธร ลือวณิชกิจ

นางสาวสุชาดา จินดาวงษ์

นางสาวรัติกาล พันธุ์พืช

นางสาวสุรีย์พร สูงเนิน
ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1

นางนภัสวรรณ

อินเขาย้อย

นางสาวกัญวรัท เฮงชัยโย

นางประภาวัลย์

ชีพทรงสุข

นางสาวหทัยรัตน์  

เนียมหอม

ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1

นางสาวมยุรี   มะปัญญา

นายอนุชิต  ชะรางรัมย์ นางสาวพิมพ์ชนก สันทัด

นายธีรพงศ์ พิริยพันธ์

ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1

นางสาวสมใจ ขุนพิทักษ์

นางสาวกนกวรรณ

กาเจริญ

นางสาวกาญจนา

หินนาค

นางสาวธนภรณ์ 

บุญผ่องศิริชัย

ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครูอัตราจ้าง ครูอัตรจ้าง

นายสงกรานต์  กฤษณคุปต์

นายเผชิญศักดิ์ บุญหนุน

นายชัยยศ สุขเกษม

นายพิพัฒ์ บัวขาว
ครูอัตรจ้าง ธุรการ นักการ/ลูกจ้างประจำ นักการ/ลูกจ้างชั่วคราว
       
   

 

 
       
       

 

 

ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร