คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > ข้อมูลครูและบุคคลากรทางการศึกษา
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

 

ที่

ตำแหน่ง

เพศ

รวม

หญิง

ชาย

ข้าราชการครู

1.

ผู้อำนวยการ

-

1

1

2.

รองผู้อำนวยการ

1

-

1

3.

ครู คศ.3

4

1

5

4.

ครู คศ.2

6

3

9

5.

ครู คศ.1

11

3

14

รวม

22

8

30

บุคลากรทางการศึกษาอื่น

1.

ครูอัตราจ้าง

1

1

2

2.

นักการ

-

2

2

3.

เจ้าหน้าที่ธุรการ

-

-

-

รวม

1

3

4

รวมทั้งสิ้น

23

11

34

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 10 ตุลาคม 2565

 

       
นายสุรพล พรชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอารีรัตน์ บัวขาว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายศุภชัย ไพศาลวัน นางสมนึก แสงอ่อน นางพัชรี ตีเงิน นายเกษม ธนมาก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางศิริอร  ฮ้อจงเจริญ นางภวิกา จันทร์เพชร น.ส.ปรานอม แสงนิล น.ส.นงลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง
ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.3 ครู คศ.2
นางวรรณา จึงสุทธิวงษ์ นายธิวากร บุญเวิน น.ส.สุนารี ศรีบุญ น.ส.วชนิดา  จำปาอ่อน
ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.2
นายบารเมษฐ์ พรรณขาม น.ส.ธิติมา แท่นเครือ น.ส.เสาวนีย์ หล้าคำ นายณัฏฐธร ลือวณิชกิจ
ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.1 ครู คศ.1
น.ส.สุชาดา จินดาวงษ์ น.ส.รัติกาล พันธุ์พืช น.ส.สุรีย์พร สูงเนิน นางนภัสวรรณ อินเขาย้อย
ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1
น.ส.กัญวรัท เฮงชัยโย น.ส.หทัยรัตน์  เนียมหอม น.ส.มยุรี   มะปัญญา นายวรวีร์  ชะรางรัมย์
ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1
น.ส.พิมพ์ชนก สันทัด นายธีรพงศ์ พิริยพันธ์ น.ส.สมใจ ขุนพิทักษ์ น.ส.กนกวรรณ กาเจริญ
ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1
นายพิริยะ ตันติเดชามงคล น.ส.ยุพารัตน์ โสภา นายชัยยศ สุขเกษม นายพิพัฒ์ บัวขาว
ครูอัตราจ้าง ครูอัตราจ้าง นักการ/ลูกจ้างประจำ นักการ/ลูกจ้างชั่วคราว
       
       
       
       
       

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร