คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > ข้อมูลครูและบุคคลากรทางการศึกษา
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ที่

ตำแหน่ง

เพศ

รวม

หญิง

ชาย

ข้าราชการครู

1.

ผู้อำนวยการ

-

1

1

2.

รองผู้อำนวยการ

-

-

-

3.

ครู คศ.3

1

-

1

4.

ครู คศ.2

6

2

8

5.

ครู คศ.1

13

2

15

6.

ครูผู้ช่วย

1

0

1

รวม

21

5

26

บุคลากรทางการศึกษาอื่น

1.

พนักงานราชการ

-

-

0

2.

ครูอัตราจ้าง

2

1

3

3.

ครูชาวต่างชาติ

-

-

-

4.

นักการ

-

2

2

5.

เจ้าหน้าที่ธุรการ

-

1

1

รวม

2

4

6

รวมทั้งสิ้น

23

9

32

 

 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 8 ธันวาคม 2563

 

 

         
 
นายคม พิริยวุฒิกรอุดม  
ผู้อำนวยการโรงเรียน  
 

 

  นางสมนึก แสงอ่อน

นายศุภชัย ไพศาลวัน

 
    ครู คศ.3 ครู คศ.2  
 

นายเกษม ธนมาก

นางสาวปรานอม

แสงนิล

นางภวิกา จันทร์เพชร นางพัชรี ตีเงิน  
ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.2 ครู คศ.2  
 

นางสาวเสาวนีย์

ศรีบรรพต

นางศิริอร  ฮ้อจงเจริญ นางสาวนงลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง นางวรรณา จึงสุทธิวงษ์  
ครู คศ.2 ครู คศ.2 คศ.2 ครู คศ.2  
 

นางสาวชนิดา

 จำปาอ่อน

นางสาวสุนารี ศรีบุญ นางสาวธิติมา แท่นเครือ นางเสาวนีย์ แตงจันทึก  
ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1  
 
นายณัฏฐธร ลือวณิชกิจ

นางสาวสุชาดา

จินดาวงษ์

นางสาวรัติกาล พันธุ์พืช นางสาวสุรีย์พร สูงเนิน  
ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1  
 

นางสาวนภัสวรรณ

ล่องลอย

นางสาวกัญวรัท

เฮงชัยโย

นางประภาวัลย์

ชีพทรงสุข

นางสาวหทัยรัตน์  

เนียมหอม

 
ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1  
 
นางสาวมยุรี   มะปัญญา นายอนุชิต  ชะรางรัมย์

นางสาวกนกวรรณ

กาเจริญ

นายสงกรานต์  

กฤษณคุปต์

 
ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครูผู้ช่วย ครูอัตรจ้าง  
 

นางสาวธนภรณ์ 

บุญผ่องศิริชัย

นางสาวกาญจนา

หินนาค

นายเผชิญศักดิ์ บุญหนุน นายชัยยศ สุขเกษม  
ครูอัตรจ้าง ครูอัตราจ้าง ธุรการ นักการ/ลูกจ้างประจำ  
       
นายพิพัฒ์ บัวขาว  

 

   
นักการ/ลูกจ้างชั่วคราว        
         

 

 

ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ดาวโหลดเอกสาร