คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
ดาวโหลดเอกสาร

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

  วิสัยทัศน์  

โรงเรียนมีคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นนักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  และเป็นคนไทย 4.0

 

     

 

  พันธกิจ  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ            

     

 

 

  เป้าประสงค์  

1. นักเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการเรียนรู้ เป็นคนไทย 4.0       เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความเป็นไทย มีทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวเองให้ใช้ชีวิตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูเป็นครูยุคใหม่ มีการวัดผลและประเมินผลอย่างหลากหลาย มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแพลตฟอร์มดิจิทัล มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหรือ       นำนวัตกรรมใหม่มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3. มีการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแพลตฟอร์มดิจิทัล มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ พัฒนาบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำ สนามกีฬา ให้มีความสะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย เพื่อให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
4. มีการบริการจัดการที่มีคุณภาพและมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐาน     โดยการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2546 และปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  สร้างค่านิยมให้เป็นคนเคารพกฎหมายมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ

 

     
ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร