คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

  วิสัยทัศน์  

โรงเรียนมีคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษามุ่งเน้นนักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา  และเป็นคนไทย 4.0

 

     

 

  พันธกิจ  

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3) พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

4.) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ            

        

     

 

 

  เป้าประสงค์  

1) นักเรียนมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการเรียนรู้ เป็นคนไทย 4.0       เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความเป็นไทย มีทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวเองให้ใช้ชีวิตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูเป็นครูยุคใหม่ มีการวัดผลและประเมินผลอย่างหลากหลาย มีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแพลตฟอร์มดิจิทัล มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมหรือ       นำนวัตกรรมใหม่มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3) มีการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแพลตฟอร์มดิจิทัล มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ พัฒนาบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำ สนามกีฬา ให้มีความสะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย เพื่อให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
4) มีการบริการจัดการที่มีคุณภาพและมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐาน     โดยการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. 2546 และปฏิบัติงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  สร้างค่านิยมให้เป็นคนเคารพกฎหมายมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ

 

     
ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร