คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > ฝ่ายบริหารวิชาการ
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

 คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

- หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา 

- หัวหน้างานการเรียนการสอน    

- หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

- หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

- หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล

- หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ

 

 

 

 

 

นายศุภชัย ไพศาลวัน    

- หัวหน้างานทะเบียน วัดผลและประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

- หัวหน้างานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

 

 

 

นางสาวสุรีย์พร สูงเนิน    

- หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน

- ผู้ช่วยงานนิเทศและประเมินผล

 
นางสาวมยุรี   มะปัญญา    
- หัวหน้างานห้องสมุด  
นางภวิกา จันทร์เพชร    

- หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT

- ผู้ช่วยงานทะเบียน วัดผลและประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

- ผู้ช่วยงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

 
นางศิริอร  ฮ้อจงเจริญ    
  

- หัวหน้างานสารสนเทศ

- ผู้ช่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT

- ผู้ช่วยงานห้องสมุด

 
นางสาวกัญวรัท เฮงชัยโย    

- หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

- ผู้ช่วยงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

 
นางประภาวัลย์ ชีพทรงสุข    
- หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)  
นายสมพิท มั่นคง    

- หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 

 

นางสาวปรานอม แสงนิล    

- หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
นางสาวนภัสวรรณ ล่องลอย    

- หัวหน้างานสำนักงานฝ่ายวิชาการ 

- ผู้ช่วยงานนิเทศและประเมินผล

 
นางสาวสุชาดา    จินดาวงษ์    

 

- ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

 
นางสาวหทัยรัตน์   เนียมหอม    

 

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ดาวโหลดเอกสาร