คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มบริหารวิชาการ
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

 คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

- หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

- หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน  

- หัวหน้างานนิเทศการศึกษา

 

 

 

 

 

 

นายศุภชัย ไพศาลวัน    

- หัวหน้างานนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตร์และระบบเครือข่าย

 

 - ผู้ช่วยงานทะเบียนนักเรียน

 
นางศิริอร  ฮ้อจงเจริญ    

- หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน

 

 

 

 

นางสาวสุรีย์พร สูงเนิน    

- หัวหน้างานสำนักงานฝ่ายวิชาการ 

 

- ผู้ช่วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 
นางสาวสุชาดา    จินดาวงษ์    

- หัวหน้างานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้

- หัวหน้างานรับนักเรียน และระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

 

- ผู้ช่วยงานจัดการเรียนการสอน

 

 
นางสาวนภัสวรรณ ล่องลอย    

- หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน

- หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน

 
นางสาวมยุรี   มะปัญญา    

- หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

 

- ผู้ช่วยงานรับนักเรียน และระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

 
นางประภาวัลย์ ชีพทรงสุข    

- หัวหน้างานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
นางภวิกา จันทร์เพชร    
- ผู้ช่วยงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้  
นางสาวกัญวรัท เฮงชัยโย    

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

 

 

นางสาวปรานอม แสงนิล    

 

- ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

 
นางสาวหทัยรัตน์   เนียมหอม    
- ผู้ช่วยานประกันคุณภาพการศึกษา  
นางงสาวนงลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง    
     
     

 

 

ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร