คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > ฝ่ายบริหารงบประมาณ
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

 คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

- หัวหน้างานควบคุมระบบภายใน

- งานทุนการศึกษาและทรัพยากร

- งานนิเทศและประเมินผล

 

 

นางพัชรี ตีเงิน    

- หัวหน้างานการเงิน - บัญชี

- หัวหน้างานสำนักงาน

- ผู้ช่วยงานทุนการศึกษาและทรัพยากร

 
นางสาวรัติกาล พันธุ์พืช    

- ผู้ช่วยงานการเงิน - บัญชี

- ผู้ช่วยงานทุนการศึกษาและทรัพยากร

- ผุ้ช่วยงานนิเทศและประเมินผล

 

 
นางสาว สุนารี ศรีบุญ    
- หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์  
นางสาวชนิดา    จำปาอ่อน    

- หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน

- ผู้ช่วยงานพัสดุและสินทรัพย์

 

 
นางสาวกนกวรรณ กาเจริญ    

- หัวหน้างานธุรการ

- หัวหน้างานอุบัติเหตุนักเรียน

 
นายณัฏฐธร ลือวณิชกิจ    

 

- ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

 
นางสาวหทัยรัตน์   เนียมหอม    

- หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 
นางสาวปรานอม แสงนิล    
- ผู้ช่วยงานทุนการศึกษาและทรัพยากร  
นางประภาวัลย์ ชีพทรงสุข    
- ผู้ช่วยงานธุรการ  
นายเผชิญศักดิ์   บุญหนุน

 

 

 

 

ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ดาวโหลดเอกสาร