คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
ดาวโหลดเอกสาร

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

 คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

- หัวหน้างานควบคุมระบบภายใน

- งานทุนการศึกษาและทรัพยากร

- งานนิเทศและประเมินผล

 

 

นางพัชรี ตีเงิน    
- หัวหน้างานการเงิน - บัญชี  
นางสาวรัติกาล พันธุ์พืช    
- ผู้ช่วยงานการเงิน - บัญชี  
นางสาว สุนารี ศรีบุญ    
- หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์  
นางสาวชนิดา    จำปาอ่อน    
- ผู้ช่วยงานพัสดุและสินทรัพย์  
นางสาวกนกวรรณ กาเจริญ    

- หัวหน้างานธุรการ

- หัวหน้างานอุบัติเหตุนักเรียน

 
นายณัฏฐธร ลือวณิชกิจ    
หัวหน้างานฝ่ายนโยบายและแผน  
นางสาวหทัยรัตน์   เนียมหอม    
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
นางสาวปรานอม แสงนิล    
   
   
   

 

 

 

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร