คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มบริหารงบประมาณ
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

 คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

- หัวหน้างานระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

- หัวหน้างานระดมทุนการศึกษา

 

 

 

นางพัชรี ตีเงิน    

- หัวหน้างานสำนักงาน

- หัวหน้างานการเงิน และบัญชี

 
นางสาวรัติกาล พันธุ์พืช    

- ผู้ช่วยงานการเงิน และบัญชี

- ผู้ช่วยงานงานระดมทุนการศึกษา

 

 
นางสาว สุนารี ศรีบุญ    

- หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

- หัวหน้างานบ้านพักโรงเรียน

 

- ผู้ช่วยงานระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

 

 
นางสาวชนิดา    จำปาอ่อน    

- หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ

- หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุนักเรียน

 

- ผู้ช่วยงานการเงิน และบัญชี

 
นางสาวสมใจ ขุนพิทักษ์    

- หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ

- หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน

- หัวหน้างานปฎิคม

 

- ผู้ช่วยงานพัสดุและสินทรัพย์

- ผู้ช่วยงานบ้านพักโรงเรียน

 
นางสาวกนกวรรณ กาเจริญ    

งานนโยบายและแผน

- หัวหน้างานแผนงาน

 

 

 
นายณัฏฐธร ลือวณิชกิจ    
     
     
     
   

 

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร