คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........

กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

 

 

วิชาที่สอน :

ครู คศ.3

ปริญญาตรี (วท.บ.) ฟิสิกส์

ปริญญาโท (วท.ม.) บริหารการศึกษา

ปริญญาโท (ศษ.บ.) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ฟิสิกส์

 

 

 
  นางสาวปรานอม แสงนิล

 

 

 
 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

 

วิชาที่สอน :

ครู คศ.2

ปริญญาตรี (วท.บ.) เคมี

ปริญญาโท (วท.ม.) เคมีศึกษา

เคมี

 
  นางสาวนงลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง      
 

 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

วิชาที่สอน :

 

ครู คศ.1

ปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาศาสตร์

ชีววิทยา

 
  นางสาวรัติกาล พันธุ์พืช      
 

 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

 

วิชาที่สอน :

 

ครู คศ.1

ปริญญาตรี (วท.บ.) วิทยาศาสตร์

ปริญญาโท (ศษ.ม.) หลักสูตรและการสอน

วิทยาศาสตร์

 
  นางสาวกนกวรรณ กาเจริญ      
 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

 

วิชาที่สอน :

ครูอัตรจ้าง

ปริญญาตรี (วท.บ.) วิทยาศาสตร์

 

วิทยาศาสตร์

 
  นางสาวยุพารัตน์ โสภา      
         
   
 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

 
 

 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

 

 

วิชาที่สอน :

 

ครู คศ.3

ปริญญาตรี (บธ.บ.) ระบบสารสนเทศ

ปริญญาโท (วท.ม.) คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

 
  นางศิริอร ฮ้อจงเจริญ      
 

 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

วิชาที่สอน :

 

ครู คศ.1

ปริญญาตรี (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

 
  นางสาวกัญวรัท เฮงชัยโย      

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร