คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

 
 
 
 
 
 

นางสาวรัติกาล พันธุ์พืช

ตำแหน่ง : ครู คศ.2

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (ค.บ.) วิทยาศาสตร์

วิชาที่สอน : ชีววิทยา

 
   
 

นางสาวปรานอม แสงนิล

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี (วท.บ.) ฟิสิกส์

ปริญญาโท (วท.ม.) บริหารการศึกษา

ปริญญาโท (ศษ.บ.) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วิชาที่สอน : ฟิสิกส์

 
   
 

นางสาวนงลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี (วท.บ.) เคมี

ปริญญาโท (วท.ม.) เคมีศึกษา

วิชาที่สอน : เคมี

 
   
 

นางสาวกนกวรรณ กาเจริญ

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี (วท.บ.) วิทยาศาสตร์

ปริญญาโท (ศษ.ม.) หลักสูตรและการสอน

วิชาที่สอน :วิทยาศาสตร์

 
   
 

นางสาวยุพารัตน์ โสภา

ตำแหน่ง : ครูอัตรจ้าง

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (วท.บ.) วิทยาศาสตร์

วิชาที่สอน :วิทยาศาสตร์

 
         
   
 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

 
   
 

นางศิริอร ฮ้อจงเจริญ

ตำแหน่ง : ครู คศ.3

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (บธ.บ.) ระบบสารสนเทศ

ปริญญาโท (วท.ม.) คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาที่สอน :คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

 
   
 

นางสาวกัญวรัท เฮงชัยโย

ตำแหน่ง คศ.2

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร

วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

 

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร