คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > ฝ่ายบริหารทั่วไป
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

 คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 

- หัวหน้างานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

- หัวหน้างานสถานศึกษาพอเพียง

- หัวหน้างานนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล

- หัวหน้างานโครงการพิเศษ

 

- ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

- ผู้ช่วยงานยานพาหนะ

- ผู้ช่วยงานโรงเรียนกับชุมชน

 

 

 

นายเกษม ธนมาก    

- หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ

- หัวหน้างานร้านค้าสวัสดิการ น้ำดื่มเพื่อสุขภาพและโภชนาการ

 

- ผู้ช่วยงาน ICT ชุมชน

 
นางศิริอร ฮ้อจงเจริญ    

- หัวหน้างานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

- หัวหน้างานโรงเรียนกับชุมชน

- หัวหน้างานโครงการพิเศษ

 

- ผู้ช่วยงานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

- ผู้ช่วยงานสถานศึกษาพอเพียง

 

 

นายบารเมษฐ์ พรรณขาม    

- หัวหน้างานสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป

- หัวหน้างานยานพาหนะ

 

- ผู้ช่วยงานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

- ผู้ช่วยงาน ICT ชุมชน

- ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ

- ผู้ช่วยงานนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล

 
นางสาวธิติมา แท่นเครือ    

- หัวหน้างาน ICT ชุมชน

- หัวหน้างานสารสนเทศและเว็บไซต์โรงเรียน

 

- ผู้ช่วยงานนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล

- ผู้ช่วยงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

 
นางสาวกัญวรัท เฮงชัยโย    

 

- หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

 

- ผู้ช่วยงานสถานศึกษาพอเพียง

- ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

- ผู้ช่วยงานโรงเรียนวิถีพุทธ

- ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ

 
นายวรวีร์  ชะรางรัมย์    

 

 

ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร