คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > ฝ่ายบริหารทั่วไป
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

 คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

- หัวหน้างานงานสวัสดิการครูและบุคลากรโรงเรียน

- หัวหน้างานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

- หัวหน้างานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ

- หัวหน้างานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

- หัวหน้างานโครงการสถานศึกษาพอเพียง

- ผู้ช่วยงานโสตทัศนูปกรณ์

- ผู้ช่วยงานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

 

 

นายเกษม ธนมาก    

- หัวหน้างานโรงเรียนกับชุมชน

- หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

- หัวหน้างานโครงการพิเศษ

- ผู้ช่วยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

     

- หัวหน้างานร้านค้าสวัสดิการ และน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ

 

 
นางศิริอร  ฮ้อจงเจริญ    

- หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 
นางสาวเสาวนีย์ ศรีบรรพต    

- หัวหน้างานยานพาหนะ

- หัวหน้างานสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป

- หัวหน้างานสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน

- ผู้ช่วยงานส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมนักเรียน

- ผู้ช่วยงาน ICT ชุมชน

 

นางสาวธิติมา แท่นเครือ    

 

- หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- หัวหน้างานส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมนักเรียน

 
     

- หัวหน้างาน ICT ชุมชน

- หัวหน้างานสารสนเทศและเว็บไซต์โรงเรียน

- ผู้ช่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT

- ผู้ช่วยงานห้องสมุด

 
นางสาวกัญวรัท เฮงชัยโย    
- ผู้ช่วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
นางประภาวัลย์ ชีพทรงสุข    

 

- หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

- หัวหน้างานประชาธิปไตยและสภานักเรียน

- หัวหน้างานเศรษฐกิจพอเพียง

- ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

 
นายอนุชิต  ชะรางรัมย์    

- ผู้ช่วยงานอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ

- ผู้ช่วยงานร้านค้าสวัสดิการ น้ำดื่มเพื่อสุชภาพและโภชนาการ

 
   

 

 

ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ดาวโหลดเอกสาร