คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
ดาวโหลดเอกสาร

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

 คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

- หัวหน้างานงานสวัสดิการครูและบุคลากรโรงเรียน

- หัวหน้างานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

 

 

นางสาวนนทวรรณ ทองอร่าม    

- หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

- หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

- หัวหน้างานโครงการพิเศษ

 

นายสมพิท มั่นคง    

- หัวหน้างานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

- หัวหน้างานโครงการสถานศึกษาพอเพียง

- หัวหน้างานส่งเสริมวินัยนักเรียน

 
นายเกษม ธนมาก    

- หัวหน้างานร้านค้าสวัสดิการ และน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ

 
นางศิริอร  ฮ้อจงเจริญ    

- หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 
นางสาวเสาวนีย์ ศรีบรรพต    

- หัวหน้างานยานพาหนะ

- หัวหน้างานสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป

- หัวหน้างานสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน

 

นางสาวธิติมา แท่นเครือ    

 

- หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
นายฉัตรชัย อางนานนท์    
- หัวหน้างาน ICT ชุมชน  
นางสาวกัญวรัท เฮงชัยโย    

 

- หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

- หัวหน้างานสภานักเรียน

 
นายอนุชิต  ชะรางรัมย์    
- ผู้ช่วยงานอนามัยโรงเรียน  
   

 

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร