คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........

กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก >คณะผู้บริหาร

เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

     
   

นายคม พิริยวุฒิกรอุดม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
     
   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 

นางสาวนนทวรรณ ทองอร่าม

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสมนึก แสงอ่อน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายศุภชัย ไพศาลวัน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวพัชรี แน่นทรัพย์

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

         
 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

 

 

   
         
 

 

 

   
         
         
         

 

ผู้บริหาร

วีดีโอแนะนำโรงเรียน

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ดาวโหลดเอกสาร