คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........

กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก >คณะผู้บริหาร

เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

     
   

นายคม พิริยวุฒิกรอุดม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
     
   

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 

นายเกษม ธนมาก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสมนึก แสงอ่อน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายศุภชัย ไพศาลวัน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวพัชรี แน่นทรัพย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

         
 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

 

 

   
         
 

 

 

   
         
         
         

 

ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ดาวโหลดเอกสาร