คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........

กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

วิชาที่สอน :

ครู คศ.3

ปริญญาตรี (กศ.บ.) ศิลปศึกษา

ศิลปะ

 
  นางสมนึก แสงอ่อน      
 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

 

 

วิชาที่สอน :

ครู คศ.2

ปริญญาตรี (ศศ.บ.) ดุริยางค์ศาสตร์สากล

ปริญญาโท (ศศ.ม.) ดนตรีศึกษา

ดนตรี

 
  นายธิวากร บุญเวิน      
 

 

ตำแหน่ง :

วุฒิการศึกษา :

วิชาที่สอน :

 

ครู อัตราจ้าง

ปริญญาตรีตรี (ค.บ.) ศิลปศึกษา

ศิลปะ

 
 

นายสงกรานต์  กฤษณคุปต์

 

 

 
         
         
         
         

 

ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร