คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มบริหารงานบุคคล
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

 คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารบุคคล

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

- หัวหน้างานส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยครูฯ

- ผู้ช่วยงานนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล   ฝ่ายบริหารวิชาการ

- ผู้ช่วยงานนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล   ฝ่ายบริหารงบประมาณ

- ผู้ช่วยงานนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล   ฝ่ายบริหารงานบุคคล

- ผู้ช่วยงานนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล   ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

 

 

นางสมนึก แสงอ่อน    

- หัวหน้างานสำนักงานบุคคล

- หัวหน้างานทะเบียนประวัติ

- หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

- หัวหน้างานอัตรากำลัง

 

- ผู้ช่วยงานส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยครูฯ

 

 

 

 

 

นางวรรณา จึงสุทธิวงษ์    

- หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าว

- หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม

 
นางสาวเสาวนีย์ หล้าคำ    

- หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- หัวหน้างานโรงเรียนวิถีพุทธ

- ผู้ช่วยงานสำนักงานบุคคล

 

- ผู้ช่วยงานพัฒนาบุคลากร

- ผู้ช่วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- ผู้ช่วยงานส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยครูฯ

- ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษ

 
นางสาวพิมพ์ชนก สันทัด    

งานกิจการนักเรียน

- หัวหน้างานกิจการนักเรียน

- หัวหน้างานส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน

 

- ผู้ช่วยงานส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยครูฯ

- ผู้ช่วยงานสถานศึกษาสีขาว

- ผู้ช่วยงานสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center

 

 
นางสาวปรานอม แสงนิล    

- หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยฯ

- หัวหน้างานโรงเรียนคุณธรรม

- หัวหน้าสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center

 

- ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

- ผู้ช่วยส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมนักเรียน

- ผู้ช่วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- ผู้ช่วยสถานศึกษาสีขาว

- ผู้ช่วยงานร้านค้าสวัสดิการ น้ำดื่มเพื่อสุขภาพและโภชนาการ 

 

 
นางสาวนงลักษณ์  ห้วยหงษ์ทอง    

- หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

- หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์

- ผู้ช่วยงานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน   

- ผู้ช่วยงานส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมนักเรียน

- ผู้ช่วยงานป้องกันอุบัติเหตุและงานจราจร

- ผู้ช่วยงานสถานศึกษาสีขาว

 

 
นายทิวากร บุญเวิน    

 

- หัวหน้างานป้องกันอุบัติเหตุและงานจราจร 

 

- ผู้ช่วยงานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน

- ผู้ช่วยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- ผู้ช่วยงานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม

- ผู้ช่วยงานส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมนักเรียน

- ผู้ช่วยงานสถานศึกษาสีขาว

- ผู้ช่วยงานสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center

- ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

- ผู้ช่วยงานสถานศึกษาพอเพียง

 
นายพีรพงศ์     พิริยพันธ์    
- หัวหน้างานสถานศึกษาสีขาว  
นางสาวธิติมา แท่นเครือ    

- หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

- ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา

- ผู้ช่วยงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

- ผู้ช่วยโรงเรียนคุณธรรม

- ผู้ช่วยสถานศึกษาสีขาว

- ผู้ช่วยสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center

- ผู้ช่วยโครงการพิเศษ

 
นางสาวหทัยรัตน์   เนียมหอม           

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร