คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > กลุ่มบริหารงานบุคคล
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

 คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารบุคคล

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

- หัวหน้างานส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยครูฯ

 

 

 

 

 

นางสมนึก แสงอ่อน    

- หัวหน้างานสำนักงาน

- หัวหน้างานทะเบียนประวัติ

- หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

- หัวหน้างานอัตรากำลัง

 

- ผู้ช่วยงานส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยครูฯ

 

 

 

 

 

นางวรรณา จึงสุทธิวงษ์    

- หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าว

- หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม

 
นางสาวเสาวนีย์ หล้าคำ    

- หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

- ผู้ช่วยงานสำนักงาน

- ผู้ช่วยงานพัฒนาบุคลากร

- ผู้ช่วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- ผู้ช่วยงานส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยครูฯ

 
นางสาวพิมพ์ชนก สันทัด    

งานกิจการนักเรียน

- หัวหน้างานกิจการนักเรียน

- หัวหน้างานส่งเสริมวินัย คุณธรรมฯ

 

- ผู้ช่วยงานส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัยครูฯ

 
นางสาวปรานอม แสงนิล    

- หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยฯ

 

- ผู้ช่วยงานส่งเสริมวินัย คุณธรรมฯ

 
นางสาวนงลักษณ์  ห้วยหงษ์ทอง    

- หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

 

- ผู้ช่วยงานส่งเสริมวินัย คุณธรรมฯ

- ผู้ช่วยงานส่งเสริมประชาธิปไตยฯ

- ผู้ช่วยงานป้องกันอุบัติเหตุและงานจราจร

- ผู้ช่วยงานโสตทัศนูปกรณ์

 
นายทิวากร บุญเวิน    

- หัวหน้างานป้องกันอุบัติเหตุและงานจราจร

 

- ผู้ช่วยงานส่งเสริมวินัย คุณธรรมฯ

- ผู้ช่วยงานส่งเสริมประชาธิปไตยฯ

- ผู้ช่วยงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

- ผู้ช่วยงานรักษาความปลอดภัยและเวรยาม

- ผู้ช่วยงานสถานศึกษาสีขาว

 
นายพีรพงศ์     พิริยพันธ์    
- หัวหน้างานสถานศึกษาสีขาว  
นางสาวธิติมา แท่นเครือ    

- หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 
นางสาวหทัยรัตน์   เนียมหอม           

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

เกี่ยวกับโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน 2564

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

 

ดาวโหลดเอกสาร