คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > ฝ่ายบริหารงานบุคคล
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

 คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารบุคคล

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

- หัวหน้างานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- หัวหน้างานส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัย

- หัวกน้างานนิเทศและประเมินผล

 

 

 

 

นางสมนึก แสงอ่อน    

- หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

- หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

 

 

นางเสาวนีย์ แตงจันทึก    

- หัวหน้างานสำนักงาน

- หัวหน้างานทะเบียนประวัติ

- หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร

- หัวหน้างานอัตรากำลัง

 

 

 

 

นางวรรณา จึงสุทธิวงษ์    

- ผู้ช่วยงานสำนักงาน

- ผู้ช่วยงานพัฒนาบุคลากร

 
นางสาวธนภรณ์ บุญผ่องศิริชัย    

 

 

 

 

ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ดาวโหลดเอกสาร