คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > รางวัลเกียรติยศ > ผลงานรางวัลปี 2562
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

ผลงานรางวัลของสถานศึกษา l ผลงานรางวัลปี 2564
ผลงานรางวัลปี 2563 l ผลงานรางวัลปี 2562 l ผลงานรางวัลปี 2561

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 < คลิก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8
ระดับเขตพื้นที่

ครูผู้สอนดีเด่นเนื่องในโอกาส

วันครู ประจำปี 2562

  1. นางสาวชนิดา จำปาอ่อน

  2. นางสาวปรานอม แสงนิล
  3. นางสาวเสาวนีย์ หล้าคำ 
  4. นางสาวสุชาดา จินดาวงษ์
  5. นายยุทธนา เลิษคลัง
  6. นายนัฏฐธร ลือวณิชกิจ
  7. นางสาวกัญวรัท เฮงชัยโย
  8. นางสาวนภัสวรรณ ล่องลอย
  9. นางประภาวัลย์ ชีพทรงสุข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8
ตัวแทนระดับภาค < คลิก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต8
ระดับภาค< คลิก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับจังหวัด

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ชนิดกีฬา วอลเลย์บอล รุ่นอายุ 14

ปีประเภท หญิง ในการแข่งขัน

กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราขบุรี

สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี
ระดับอำเภอ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ประเภทฟุตบอลมัธยมชาย

การแข่งขันกีฬาเยาวชน

ต้านภัยยาเสพติดเทศบาล

ตำบลจอมบึงเกมส์ ครั้งที่ 3

เทศบาลตำบลจอมบึง
ระดับอำเภอ

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

ประเภทวอลเลย์บอลมัธยมหญิง

การแข่งขันกีฬาเยาวชน

ต้านภัยยาเสพติดเทศบาล

ตำบลจอมบึงเกมส์ ครั้งที่ 3

เทศบาลตำบลจอมบึง
ระดับอำเภอ

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

ประเภทตะกร้อมัธยมหญิง

การแข่งขันกีฬาเยาวชน

ต้านภัยยาเสพติดเทศบาล

ตำบลจอมบึงเกมส์ ครั้งที่ 3

เทศบาลตำบลจอมบึง
ระดับอำเภอ

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท

ตะกร้อมัธยมชายการแข่งขันกีฬา

เยาวชนต้านภัยยาเสพติดเทศบาล

ตำบลจอมบึงเกมส์ ครั้งที่ 3

เทศบาลตำบลจอมบึง
ระดับอำเภอ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ประเภทฟุตบอลมัธยมชาย

การแข่งขันกีฬาเยาวชน

ต้านภัยยาเสพติดเทศบาล

ตำบลจอมบึงเกมส์ ครั้งที่ 3

เทศบาลตำบลจอมบึง


ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ดาวโหลดเอกสาร