คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีวินัย กีฬาเด่น .............ปรัชญา : ยาทิสํ ลปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต พลํ หว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น .............สีประจำโรงเรียน : ม่วง - เขียว ........
กำลังอยู่ที่ : หน้าแรก > รางวัลเกียรติยศ > ผลงานรางวัลปี 2564
เมนูหลัก
ฝ่ายบริหารโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงาน
โรงเรียนสุจริต

เว็บไซต์สารสนเทศ

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน

ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อWebMaster

ผลงานรางวัลของสถานศึกษา l ผลงานรางวัลปี 2564
ผลงานรางวัลปี 2563 l ผลงานรางวัลปี 2562 l ผลงานรางวัลปี 2561

 

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ระดับเขตพื้นที่

ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี 2564

วันที่ 16 มกราคม 2564

 1. ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม
 2. นายศุภชัย ไพศาลวัน

 3. นางพัชรี ตีเงิน
 4. นางศิริอร  ฮ้อจงเจริญ
 5. นายนัฏฐธร ลือวณิชกิจ
 6. นางสาวรัติกาล พันธ์พืช
 7. นางสาวหทัยรัตน์  เนียมหอม
 8. นายอนุชิต ชะรางรัมย์
 9. นางสาวธนภรณ์ ผ่องบุญศิริชัย
 10. นายเผชิญศักดิ์ บุญหนุน
 11. นายชัยยศ สุขเกษม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ราชบุรี

โครงการค่ายทักษะ

ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการเขียนแบบอาคาร 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch up

วันที่ 14 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

 

ผู้บริหาร

เกี่ยวกับโรงเรียน

Facebook

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ดาวโหลดเอกสาร